Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bijkerk|Aarts is een samenwerkingsverband van twee zelfstandige adviseurs, Bijkerk Advies B.V. en Marnix Aarts Advies B.V.

Opdrachten worden verleend aan- en aangenomen door- danwel Bijkerk Advies B.V. danwel Marnix Aarts Advies B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De navolgende algemene voorwaarden zijn op de advisering van toepassing.

Juli 2019

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Bijkerk Advies B.V. of Marnix Aarts Advies B.V. (de betreffende rechtspersoon hierna: "opdrachtnemer") wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in ver­band daarmee. Opdrachten worden verleend aan- en aangenomen door- danwel Bijkerk Advies B.V. dan wel Marnix Aarts Advies B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De toepasselijkheid van enige alge­mene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door opdrachtnemer, ook indien het de bedoeling is dat een op­dracht door één of meer bepaalde aan opdrachtnemer ver­bonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitge­sloten. Onder "aan opdrachtnemer verbonden personen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van opdrachtnemer, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan opdrachtnemer verbonden perso­nen en alle derden die bij de uitvoering van enige op­dracht door opdrachtnemer worden ingeschakeld of in ver­band daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van opdrachtnemer is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en alle aan opdrachtnemer verbonden personen voor de gevolgen van aan­spraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand.
 5. Voor zover van toepassing is de opdrachtnemer op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) onder meer gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorko­mende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hier­over te informeren. De opdrachtgever bevestigt hier­mee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde ge­gevens te zullen verstrekken.
 6. Indien opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van opdrachtnemer. Dit beleid is te raad­plegen op www.bijkerkaarts.nl.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien opdrachtnemer een derde in­schakelt, is opdrachtnemer tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door der­den aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ge­bruik van dergelijke diensten.
 9. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan opdrachtnemer verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, verme­nigvuldigd met de van tijd tot tijd door opdrachtnemer vast­gestelde tarieven. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht.
 10. Alle door opdrachtnemer in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en ande­re verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 15 dagen te reke­nen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrich­te of te verrichten werkzaamheden en haar dienstver­lening opschorten of beëindigen indien de opdracht­gever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.
 11. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in ver­band met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.
 12. De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en een op­drachtgever zijn onderworpen aan Ne­derlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend wor­den voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amster­dam.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.bijkerkaarts.nl. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Bijkerk Advies B.V en/of Marnix Aarts Advies B.V. (hierna: "wij"/"ons"). In deze verklaring leggen wij uit hoe in het kader van onze dienstverlening met persoonsgegevens wordt omgegaan van cliënten (en hun vertegenwoordigers), potentiële cliënten en andere personen waarmee wij (indirect) contact hebben in onze praktijk. Persoonsgegevens zijn gegevens die redelijkerwijs herleidbaar zijn naar een individu.

Verdeling van verantwoordelijkheid

Wij zijn beiden zelfstandig adviseurs. Uw opdracht wordt aangenomen door Bijkerk Advies B.V. of Marnix Aarts Advies B.V. De partij die uw opdracht aanneemt is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van uw opdracht. Ook is die partij voor u het aanspreekpunt voor uw vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het navolgende dienst dan ook gelezen te worden als uitleg van ofwel Bijkerk Advies B.V., ofwel Marnix Aarts Advies B.V., afhankelijk van wie de zaak behandelt.

Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen

Wij verzamelen persoonsgegevens onder meer doordat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld:

 • in het kader van het verlenen van juridische diensten aan u;
 • als u contact opneemt met ons via de website;
 • bij het aanvragen van informatie;
 • bij het aangaan van een overeenkomst met ons of in het kader van de voorbereiding daarvan (zoals t.b.v. identificatie, KYC-checks en andere achtergrondchecks); of
 • uw communicatie-voorkeuren;

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken die wij uit eigen observatie verkrijgen of afleiden uit uw gebruik van bepaalde diensten of faciliteiten, bijvoorbeeld:

 • doordat u gebruik maakt van onze website en ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren; of
 • gegevens die betrekking hebben op uw apparaat, zoals een IP-adres of ander nummer (mochten die als persoonsgegevens gelden) als u de website of diensten gebruikt.

Als u gegevens die verplicht zijn om in te voeren (zoals van geval tot geval zal blijken, bijvoorbeeld bij een KYC-check) niet verstrekt, kan de consequentie daarvan zijn dat wij bepaalde contractuele verplichtingen met u niet kunnen nakomen. Sommige producten en/of diensten kunnen worden aangeboden door onze partners en ook wordt er soms verwezen naar websites van dergelijke partners of andere derden. Hoe dergelijke partijen met uw persoonsgegevens omgaan blijkt uit de privacyverklaringen van die partijen.

Grondslagen

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken op vijf verschillende grondslagen, die in de wet zijn genoemd:

 • uw toestemming;
 • de noodzaak om persoonsgegevens te gebruiken ter uitvoering van (een) overeenkomst(en) waarbij u partij bent, of om door u verzochte maatregelen te nemen voordat de overeenkomst wordt aangegaan;
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van de organisatie waarmee wij uw persoonsgegevens (kunnen) delen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en
 • de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Gerechtvaardigde belangen

Gerechtvaardigde belangen van ons of een derde bestaan uit: communicatie, onderzoek naar en analyse van eigen diensten, vaststellen in welke diensten personen waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zullen zijn, IT-beheer en beveiliging, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer, marketing, reclame, informatie delen met aan ons gelieerde partijen.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bepaalde, hieronder beschreven doeleinden:

 • om op verzoeken te reageren (bijv. het beantwoorden van vragen, aanvragen van informatie);
 • in het kader van een dienstverleningsovereenkomst die u aangaat met ons, zodat wij uw zaken kunnen behandelen;
 • het verzenden van enquêtes, nieuwsbrieven en marketing- en serviceberichten per e-mail, telefoon, post, social media en/of andere kanalen. U hebt bij direct marketing altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken, of uw toestemming in te trekken, als u die heeft gegeven;
 • het verbeteren van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • het analyseren van uw surfgedrag aan de hand van cookies of vergelijkbare technieken, waar vereist met uw toestemming en anders vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Delen met derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die worden verleend, zoals wederpartijen (indien van toepassing), betrokkenen advocaten/notarissen of andere adviseurs, gerechten, arbitrage-instanties, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • bezorgdiensten en partijen die in opdracht van ons berichten versturen;
 • partijen die ons assisteren in onze dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld accountants), vanwege onze gerechtvaardigde belangen;

Doorgifte van uw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal plaatsvinden voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd. Sommige derden die wij inschakelen kwalificeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, bepaalde softwareleveranciers, mobiliteitsdienstverleners of partijen die acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Met dergelijke partijen worden afspraken gemaakt conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten.

Doorgifte buiten de EER

Persoonsgegevens worden in beginsel niet opgeslagen in, of verstrekt naar een ontvanger in, een land buiten de Europese Economische Ruimt (EER). Om bepaalde diensten te kunnen verlenen kan het echter nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de EER. In dat geval zal erop toe worden gezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. U hebt het recht om ons te vragen welke waarborgen wij daarvoor hebben getroffen.

Uw rechten, waaronder het recht op bezwaar

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren en voor welke doeleinden, en het recht om kennis te nemen van de u betreffende gegevensverwerking. Eventueel kunt u ons vragen gegevens te verbeteren. Als u toestemming hebt gegeven kunt u deze te allen tijde weer intrekken, waarmee de betreffende verwerking vanaf dat moment zal worden gestaakt. Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen verwerkingen die verband houden met direct marketing en verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslag 'gerechtvaardigd belang', en om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of deze te wissen of over te dragen (dataportabiliteit). Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitsluitend uitoefenen voor zover deze rechten aan u zijn verleend op grond van de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over het algemeen in dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn nodig om u diensten te leveren of een zaak waar u partij bij bent te behandelen;
 • uw persoonsgegevens zijn nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn); of
 • wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld vanwege gedrags- en tuchtrechtelijke regelingen die ons verplichten een dossier te archiveren. Deze dossierverplichtingen brengen onder meer met zich mee dat wij dossiers gedurende een lange periode na beëindiging van het betreffende dossier moeten bewaren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij kondigen wijzigingen aan als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via:

Bijkerk Advies B.V.
bijkerk@bijkerkaarts.nl
+31 (0)6 2266 0269

of

Marnix Aarts Advies B.V.
aarts@bijkerkaarts.nl
+31 (0)6 5375 9049

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2019.